1. »¶Ó­Äú·ÃÎÊɽ¶«³Ï´´Ò½Ò©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾

   Ò©ÉóÖÐÐÄ·¢²¼¡¶»¯Ñ§·ÂÖÆÒ©×¢²áÅúÉú²ú¹æÄ£µÄÒ»°ãÐÔÒªÇó£¨ÊÔÐУ©¡·µÄ֪ͨ

    ¹ØÓÚ·¢²¼¡¶»¯Ñ§·ÂÖÆÒ©×¢²áÅúÉú²ú¹æÄ£µÄÒ»°ãÐÔÒªÇó£¨ÊÔÐУ©¡·µÄ֪ͨ     Ϊ½øÒ»²½¹á³¹Öй²ÖÐÑë°ì¹«Ìü¡¢¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¡¶¹ØÓÚÉÉóÆÀÉóÅúÖƶȸĸï¹ÄÀøÒ©Æ·Ò½ÁÆÆ÷е´´ÐµÄÒâ¼û¡·£¨Ìü×Ö¡²2017¡³42ºÅ£©¾«Éñ£¬Íƶ¯Ò©Æ·×¢²á¼¼Êõ±ê×¼¹ú¼Ê½Ó¹ì£¬´Ù½ø·ÂÖÆÒ©Ñз¢ºÍÉú²úˮƽµÄÌáÉý£¬Ìá¸ßÒ©Æ·×¢²á¼°ÉóÆÀÉóÅú¼¼ÊõÒªÇó£¬ÎÒÖÐÐÄÆð²ÝÖƶ¨ÁË¡¶»¯Ñ§·ÂÖÆÒ©×¢²áÅúÉú²ú¹æÄ£µÄÒ»°ãÐÔ¼¼ÊõÒªÇó£¨ÊÔÐУ©¡·£¬ÏÖÓèÒÔ·¢²¼£¬¹©ÉêÇëÈ˲ο¼¡£
          ÌØ´Ë֪ͨ¡£
                                                                                                                                                 Ò©ÉóÖÐÐÄ
                                                                                                                                            2018Äê6ÔÂ22ÈÕ
    
   ¸½¼þ 1 £º »¯Ñ§·ÂÖÆÒ©×¢²áÅúÉú²ú¹æÄ£µÄÒ»°ãÐÔÒªÇó.doc
   ɽ¶«³Ï´´Ò½Ò©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾°æȨËùÓÐ